Меню
За нас
Документи за изтегляне
Контакти

Увод

През 2005 година Република Чехия се присъедини към Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове, въведена като инструмент, водещ до постигането на целите на Протокола от Киото. В края на всяка година участниците в Схемата докладват на съответните компетентни органи количествата на емисиите си през изтеклата година. Определен брой квоти, еквивалентен на докладваните емисии, се връща на компетентните органи за тяхната отмяна впоследствие, а в случай на излишък количествата могат да се търгуват.

Операторите на стационарни станции и въздухоплавателни средства, които попадат в схемата на търговията с емисии, са длъжни да следят и отчитат емисиите си на въглероден диоксид. В много от случаите емисиите се изчисляват на базата на количеството горива и суровини, влизащи в процесни реакции, при които се отделя въглероден диоксид (всички видове горивни дейности или някои специфични процесни реакции).

Компаниите, участващи в Схемата за търговия с емисии трябва да изготвят годишен доклад за емисиите след края на всяка година, чиято пълнота, надеждност и достоверност да бъде заверена от независим верификатор, който изготвя и верификационен доклад с положително или отрицателно верификационно становище.

VERIFIKACE CZ s.r.o. бе сред първите чешки дружества, оторизирани да извършват верификация на годишния доклад за емисии. По време на първата година от търговията с емисии, дружеството ни изпълни много верификационни поръчки, с което се превърна в един от водещите доставчици на подобни услуги. Още повече, от 2011г. насам това е единствената чешка верификационна компания, акредитирана да заверява годишния доклад за емисии и доклада за тонкилометри на операторите на въздухоплавателни средства.

През август 2013г., верификационният орган VERIFIKACE CZ s.r.o. бе акредитиран да отчита емисиите на парникови газове според EN ISO 14065:2013.Тази акредитация се признава във всички държави- членки на Европейския съюз. За да видите сертификата ни за акредитация, моля кликнете тук.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕК) No 517/2014 верификационният орган предоставя верификация на производство и внос на частично или напълно флуорирани въглеводороди и серен хексафлуорид (т.нар.флуорсъдържащи парникови газове).

Сред най-новите ни проекти се нарежда верифицирането на доклади за намалени емисии съгласно Националния план за инвестиции и изразходване на средствата, одобрен с Решения С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. и C(2013) 8455 final от 04.12.2013 на Европейската комисия. С доказания си опит във верифицирането и професионализъм в работата си VERIFIKACE CZ успешно завърши проекти на водещи компании в българската енергетика.